CFGS Animació d’activitats físiques i esportives

 

 

Preinscripció i Matrícula CFGS ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES Curs 2018-19

Enguany s’incorpora, com a novetat, la preinscripció electrònica en els cicles formatius de grau superior d’FP, amb la qual s’elimina la preinscripció en paper, com a primer pas en el repte de l’Administració electrònica i l’entrada necessària en el procés de preinscripció. Per tal de fer aquesta preinscripció necessitaràs:

  • El codi IDALU (codi RALC) que el facilita el centre de procedència.
  • IdCat Mòbil: per sol·licitar-la només cal disposar de DNI, TSI (targeta sanitària inidividual) i telèfon mòbil (clica aquí per a l’enllaç a IdCat mòbil).

Està previst fer la preinscripció del curs 2018-19 del 29 de maig al 7 de juny. Encara no s’ha publicat el calendari oficial sobre la preinscripció i matrícula del curs 2018-19, així com la corresponent normativa. Actualitzarem les dades tant bon punt tinguem la informació. Tot i que hi hauran canvis, podeu fer una ullada de com va funcionar el procés de l’any anterior aquí sota:

Preinscripció i Matrícula CFGS ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES Curs 2017-18

Clica aquí: per veure el Calendari de preinscripció i matriculació de CFGS Animació d’Activitats Físiques i Esportives per a realitzar els tràmits dins els terminis corresponents.

Clica aquí per la Cita prèvia: per presentar la sol·licitud de preinscripció o la realització de la matrícula cal sol·licitar dia i hora a través de l’aplicatiu.

Documents Preinscripció:

Han de formalitzar la preinscripció els pares o tutors legals de l’alumne/a (en cas contrari, pot presentar la documentació una persona autoritzada mitjançant un escrit junt amb els DNI / NIE corresponents).

    – Sol·licitud telemàtica (no disponible fins l’inici del període de preinscripció). S’ha d’imprimir el pdf, signar i presentar al centre escollit en primera opció.

Consulta aquí (a partir de la pàgina 3) els codis del centres que fan el cicle, així com el seu torn

– Certificat d’inscripció al Registre (RALC), l’entrega el centre de procedència. Sempre que s’hagi cursat algun ensenyament a partir del curs 2015-16.

– Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a vigent (ha de constar l’adreça actual, si no fos així s’ha de presentar un certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a).

– Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

– Original i fotocòpia del DNI o NIE dels pares o tutors vigent, dels alumnes menors d’edat.

– Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació dels alumnes menors d’edat.

– Documentació complementària (que cal presentar només per als criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció):

    * Original i fotocòpia de la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica per als alumnes que hagin completat l’etapa de Batxillerat (en el cas d’estudis LOGSE, original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions).

* L’alumnat que encara cursa els estudis, pot presentar les qualificacions fins el final del període de reclamacions.

* Original i fotocòpia del certificat de la qualificació de la prova d’accés als cicles de grau superior (si la qualificació que apareix no és numèrica, es considerarà que és un 5).

* Original i fotocòpia del certificat de superació del curs específic per a l’accés als cicles de grau superior.

* Les persones que siguin exemptes de la prova d’accés a aquests ensenyaments per haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys, ho han d’acreditar amb l’original i la fotocòpia del certificat de superació d’aquesta prova.

* Original i fotocòpia del certificat amb la qualificació mitjana del curs d’orientació universitària (COU) o un títol de tècnic especialista (FP2). En cas de tindre nota qualitativa, la nota mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis.

* L’alumnat procedent d’estudis estrangers ha de presentar l’original i la fotocòpia de la credencial d’homologació on hi consti la qualificació mitjana corresponent. Si no hi consta aquesta qualificació mitjana, la persona interessada pot demanar-ne el càlcul a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Si la persona interessada no aporta la qualificació o està pendent de la resolució d’homologació, es considerarà que és un 5.

* Altre documentació que es consideri oportuna.

—> Consulta els resultats online: clica aquí. (disponible segons les dates de publicació dels diferents llistats)

Documents Matrícula:

Han de formalitzar la matrícula els interessats, o els pares o tutors legals de l’alumne/a menor d’edat (en cas contrari, pot presentar la documentació una persona autoritzada mitjançant un escrit junt amb els DNI / NIE corresponents).

En cas de no formalitzar la matrícula dins el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.

    – 2 fotografies mida carnet amb el nom i cognoms per darrere.

– Original i fotocòpia del DNI / NIE RENOVAT amb l’adreça nova (si no es va presentar amb la sol·licitud).

– Original i fotocòpia del certificat de qualificacions definitives de Batxillerat, del certificat de qualificació de la prova d’accés a grau superior o a la universitat per majors de 25 anys, credencial d’homologació/convalidació d’estudis estrangers, títol de grau mig junt amb el certificat de la formació relacionada amb l’accés als cicles de grau superior (sempre que no s’hagi pogut presentar en el període de preinscripció). En el cas d’estar pendent de les avaluacions de setembre, no se’ls manté la plaça assignada.

– Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent (no serveix la sol·licitud).

– Fitxa de dades personals degudament emplenada i signada pels pares o tutors legals (document no disponible en aquests moments).

– Resguard de pagament de Banc Sabadell amb: nom, cognoms i curs de l’alumne/a (instruccions no disponibles en aquests moments).


Els possibles canvis durant el període de preinscripció i matrícula estaran actualitzats a la pàgina web Estudiar a Catalunya: clica aquí.


* Per a realitzar les sol·licituds (d’exempció FCT, convalidació de crèdits, semipresencialitat o matrícula parcial) cal presentar la sol·licitud amb els originals i fotocòpies de la documentació que determina la sol·licitud corresponent.