Select Page

DESCRIPCIÓ DE L'ETAPA

Característiques generals

Donat el caràcter preceptiu d’aquests estudis pels nois i noies entre dotze i setze anys, els coneixements que s’imparteixen en aquesta etapa són de caire bàsic i comú a tota la societat.

L’ESO té també un caràcter preparatori per a nivells educatius superiors, per tant, l’organització i la pràctica docent han de ser prou flexibles per permetre que l’alumne/a que ho vulgui pugui rebre la formació que l’ajudi a accedir-hi.

Els conjunts curriculars completen també les demandes de la societat actual, tot incorporant aprenentatges que afavoreixin la integració de l’alumne/a en el seu entorn i en el món laboral, i reforçant els aspectes d’orientació de l’alumnat i la formació professional de base.

 

Objectius

Aquesta etapa pretén aconseguir formar l’alumnat de manera integral, col•laborant en el seu desenvolupament intel•lectual, personal i social, de manera que en acabar-la els puguin accedir al món adult com a ciutadans/nes responsables, conscients dels seus drets i deures i preparats per continuar el seus estudis o iniciar la seva vida professional.

 

Estructura curricular i organització

Com és preceptiu, el currículum d’aquesta etapa s’organitza en dos blocs: comú i diversificat. El primer recull tot aquell conjunt de coneixements generals iguals per a tothom, i el segon respon a la diversitat d’interessos i capacitats individuals. Aquesta segona part dels estudis pot contribuir en gran manera a l’orientació personal, acadèmica i professional de l’alumnat i es concreta en el currículum diversificat, l’elecció del qual es canalitza a través de l’acció tutorial.

El currículum diversificat ofereix la possibilitat d’accedir a ensenyaments de caire més pràctic a l’alumnat que clarament s’inclina pel món laboral al finalitzar els seus estudis. D’aquesta manera, augmenta la seva motivació i reben formació més pràctica.

 

Treball de síntesi

Al final de cada curs, l’alumnat realitza un crèdit de síntesi, on cadascú mostra els coneixements i habilitat que ha adquirit al llarg de l’any i demostra la seva capacitat organitzativa i de treball en equip.

Secured By miniOrange