Expedició de títols

L’expedició de títols es poden tramitar quan l’alumne ha superat l’ESO, el Batxillerat, un cicle formatiu o un cicle de tècnics d’esports.

Procediment:

·ESO: el títol de Graduat d’ESO és gratuït; no s’ha de fer cap gestió, ja que la secretaria el demana directament. Quan arribi el títol, l’alumne rebrà una carta per tal que el reculli.

·BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS I TÈCNICS D’ESPORTS: la documentació necessària per a la tramitació és:

– Fotocòpia del DNI o document acreditatiu.

– Full de sol·licitud del títol, que es recollirà a secretaria (o es pot descarregar a l’enllaç de més avall i portar ja omplert).

– Fotocòpia carnet família nombrosa o monoparental (per obtenir descompte).

– Imprés de pagament, que es recollirà prèviament a la secretaria.

Cal portar la documentació a la secretaria, on es comproven les dades personals que consten a l’aplicació de Registre de Títols Acadèmics i Professional de Catalunya. L’alumne haurà d’anar a l’entitat bancària a fer el pagament de les taxes i tornar al centre, on es registrarà la sol·licitud i es lliurarà a l’alumne un resguard del títol, que té la mateixa validesa que el títol oficial i que s’haurà de guardar i conservar per poder retirar el títol un cop arribi al Centre.

Sol·licitud de tramitació de títol acadèmic i professional

Juntament amb el resguard, es lliurarà a l’alumne una certificació d’estudis cursats.

Un cop rebut el títol, es comunicarà mitjançant un escrit adreçat al vostre domicili. És important que en cas de variació d’aquestes dades ens ho feu saber per poder-vos lliurar la comunicació.

Per recollir el títol, haurà de venir la persona interessada amb el seu DNI i el resguard del títol. En cas que vingui una altra persona, haurà de portar la documentació esmentada juntament amb una autorització del titular.

En recollir el títol, el personal de secretaria us demanarà que comproveu que les dades siguin correctes. En cas que hi hagi errades, es retornarà el títol per a que sigui reexpedit.


Taxes d’expedició de títols (2017):

D’acord amb l’Ordre ENS/100/2015, de 20 d’abril, per la qual es dóna publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Ensenyament (DOGC número 6861 del 29.4.2015); així com la Llei 4/2017 i la Llei 5/2017 (DOGC número 7340 del 30.3.2017), les taxes d’expedició de títols per al 2017 són:

– ESO: gratuït

– Batxillerat: 66,90 € / 33,45 € família nombrosa de categoria general o família monoparental

– Formació professional (Títol de tècnic o tècnica): 66,90 € / 33,45 € família nombrosa de categoria general o família monoparental

– Formació professional (Títol de tècnic o tècnica superior): 74,95€ / 37,48 família nombrosa de categoria general o família monoparental

– Ensenyaments de règim especial (Títol de tècnic o tècnica d’esport): 66,90 € / 33,45 € família nombrosa de categoria general o família monoparental

– Reexpedició (expedició de duplicats): 16,55 € – no hi ha reducció del 50% en els duplicats. (Sol·licitud duplicat de títol)

– Queden exempts de pagament de les taxes les següents situacions:

* Les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, d’acord amb l’article 5 (Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres publicada al DOGC de 6/7/2007).

* Les persones que formin part d’una família nombrosa de categoria especial d’acord amb la Llei 40/2003, de 19 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses (BOE 19-11-2003).

*Les víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i fills, d’acord amb la Llei 32/1999, de 8 d’octubre de Solidaritat amb les víctimes del terrorisme (BOE 9-10-1999).

Les famílies nombroses de caràcter general i les famílies monoparentals tenen un reducció del 50%. Les famílies monoparentals tenen un màxim de reducció de la taxa de tramitació del títol del 50%, tant si són de categoria general com de categoria especial.

– Taxes d’expedició de títols de la Llei General d’Educació de 1970 i sistemes educatius anteriors(tarifes any 2014).