Slot dana slot dana 2024 slot gacor https://fh.uki.ac.id/vendor/vide/ slot gacor terbaik dragonslot99 https://online.umm.ac.id/files/
Expedició de títols | Institut Milà i Fontanals
Select Page

Expedició de títols

L’expedició de títols es poden tramitar quan l’alumne ha superat l’ESO, el Batxillerat, un cicle formatiu o un cicle de tècnics d’esports.

Procediment:

  • ESO: el títol de Graduat d’ESO és gratuït; no s’ha de fer cap gestió, ja que la secretaria el demana directament un cop finalitzats els estudis.
  • BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS I TÈCNICS D’ESPORTS: la documentació necessària per a la tramitació és:

– Fotocòpia del DNI o document acreditatiu.

– Full de sol·licitud del títol, que es recollirà a secretaria (o es pot descarregar a l’enllaç de més avall i portar ja omplert).

– Fotocòpia carnet família nombrosa o monoparental (si escau).

– Imprès de pagament, que es recollirà prèviament a la secretaria.

Cal portar la documentació a la secretaria, on es comproven les dades personals que consten a l’aplicació de Registre de Títols Acadèmics i Professional de Catalunya. L’alumne haurà d’anar a l’entitat bancària a fer el pagament de les taxes i tornar al centre, on es registrarà la sol·licitud i es lliurarà a l’alumne un resguard del títol, que té la mateixa validesa que el títol oficial i que s’haurà de guardar i conservar per poder retirar el títol un cop arribi al Centre.

Juntament amb el resguard, es lliurarà a l’alumne una certificació d’estudis cursats.

Un cop rebut el títol, es comunicarà mitjançant un escrit adreçat al vostre domicili. És important que en cas de variació d’aquestes dades ens ho feu saber per poder-vos lliurar la comunicació.

Per recollir el títol, haurà de venir la persona interessada amb el seu DNI i el resguard del títol. En cas que vingui una altra persona, haurà de portar la documentació esmentada juntament amb una autorització del titular.

En recollir el títol, el personal de secretaria us demanarà que comproveu que les dades siguin correctes. En cas que hi hagi errades, es retornarà el títol per a que sigui reexpedit.

*Sol·licitud de tramitació de títol acadèmic i professional

 

Taxes d’expedició de títols:

D’acord amb l’Ordre ENS/100/2015, de 20 d’abril, per la qual es dóna publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Ensenyament (DOGC número 6861 del 29.4.2015); així com la Llei 4/2017 i la Llei 5/2017 (DOGC número 7340 del 30.3.2017):

– ESO: gratuït

– Batxillerat: 69,65 €. En cas de ser família nombrosa de categoria general o família monoparental de categoria general o especial és 34,85 €.

– Formació professional (Títol de tècnic o tècnica): 69,65 €. En cas de ser família nombrosa de categoria general o família monoparental de categoria general o especial és 34,85 €.

– Formació professional (Títol de tècnic o tècnica superior): 78€. En cas de ser família nombrosa de categoria general o família monoparental de categoria general o especial és 39 €.

– Ensenyaments de règim especial (Títol de tècnic o tècnica d’esport): 69,65 €. En cas de ser família nombrosa de categoria general o família monoparental de categoria general o especial és 34,85 €

– Reexpedició (expedició de duplicats): 17,25 € – no hi ha reducció del 50% en els duplicats. *Sol·licitud duplicat de títol

 

Queden exempts de pagament de les taxes les següents situacions:

* Les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, d’acord amb l’article 5 (Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres publicada al DOGC de 6/7/2007).

* Els infants o adolescents en acolliment familiar.

* Les persones que formin part d’una família nombrosa de categoria especial d’acord amb la Llei 40/2003, de 19 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses (BOE 19-11-2003).

*Les víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i fills, d’acord amb la Llei 32/1999, de 8 d’octubre de Solidaritat amb les víctimes del terrorisme (BOE 9-10-1999).

 

Informació taxes i preus públicshttps://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics

 

 

Secured By miniOrange