Select Page

Certificat nivell de català (B2 o C1)

D’acord amb la normativa d’aplicació, els centres públics d’Educació Secundària de Catalunya expediran els certificats d’equivalència del nivell de Català a l’alumnat que així ho sol·liciti i acompleixi les condicions establertes per la normativa (Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511, del 23), per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril (DOGC 5610, del 19)).

Per tal de sol·licitar l’expedició del corresponent certificat, cal omplir el full de sol·licitud i aportar la documentació original i les fotocòpies que justifiquin el compliment de les condicions establertes legalment.

La documentació a aportar és la següent:

  • Sol·licitud
  • Original i fotocòpia del DNI.
  • Original i fotocòpia del llibre de primària i secundària, o en el seu defecte, historial acadèmic de primària i secundària. En el cas de no disposar-ho, s’ha de sol·licitar al centre on has realitzat els estudis un certificat el qual contingui les mateixes dades que l’historial (anys acadèmics i cursos realitzats, amb la corresponent qualificació de català).

Normativa aplicable sobre expedició de certificacions d’equivalència del nivell de català (web de la Generalitat de Catalunya)

Secured By miniOrange