Select Page

ESO

Preinscripció i Matrícula ESO Curs 2019-20

 

Clica aquí: per veure el Calendari de preinscripció i matriculació d’ESO per a realitzar els tràmits dins els terminis corresponents.

Clica aquí per a la Cita prèvia: per presentar la sol·licitud de preinscripció o la realització de la matrícula cal sol·licitar dia i hora a través de l’aplicatiu.

 

Documents Preinscripció:

Han de formalitzar la preinscripció els pares o tutors legals de l’alumne/a (en cas contrari, pot presentar la documentació una persona autoritzada mitjançant un escrit junt amb els DNI / NIE corresponents).

– Clica aquí per descarregar la: Sol·licitud en paper o telemàtica (disponible del 29 de març al 9 d’abril 2019). S’ha d’imprimir el pdf, signar i presentar al centre escollit en primera opció.

– Certificat d’inscripció al Registre (RALC), l’entrega el centre de procedència.

– Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

– Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a vigent (ha de constar l’adreça actual, si no fos així s’ha de presentar un certificat o volant municipal de convivència familiar).

– Original i fotocòpia del DNI o NIE dels pares o tutors vigent.

– Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

– Documentació complementària (que cal presentar només per als criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció):

* Pots consultar l’àrea d’influència i els centres adscrits en el següent enllaç: clica aquí per a consultar-ho.

* Certificat o volant municipal de convivència on constin els integrants que conviuen al domicili (si aquest no consta al DNI o NIE presentat).

* Si el domicili no es troba a l’àrea d’influència, però el lloc de treball dels pares o tutors legals sí: certificat emès a aquest efecte per l’empresa, en cas de ser autònoms el model 036 o 037.

* Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

* Original i fotocòpia del certificat o targeta acreditativa de discapacitat de l’alumne/a, pares, tutors legals o germans quan acreditin una discapacitat de grau igual o superior al 33%. També es consideren els pensionistes de la de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

* Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

* Documentació acreditativa en cas que s’al·legui un trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legals o un canvi de residència derivat d’actes de violència de gènere.

—> Consulta els resultats online: clica aquí. (disponible segons les dates de publicació dels diferents llistats)

 

Documents Matrícula:

Han de formalitzar la matrícula els pares o tutors legals de l’alumne/a (en cas contrari, pot presentar la documentació una persona autoritzada mitjançant un escrit junt amb els DNI / NIE corresponents).

En cas de no formalitzar la matrícula dins el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.

– 2 fotografies mida carnet amb el nom i cognoms per darrere.

– Original i fotocòpia del DNI / NIE RENOVAT amb l’adreça nova (si no es va presentar amb la sol·licitud).

– Original i fotocòpia del carnet de vacunes. Si l’alumne/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

– Fitxa de dades personals degudament emplenada i signada pels pares o tutors legals (document enviat per correu electrònic en cas d’aparèixer a la llista d’admesos).

– Altre documentació que es consideri oportuna.

– Resguard de pagament de Banc Sabadell amb: nom, cognoms i curs de l’alumne/a (document enviat per correu electrònic en cas d’aparèixer a la llista d’admesos).

– Sol·licitud emplenada i signada pels usuaris de Transport Escolar (veure informació aquí: enllaç Consell Comarcal).


Secured By miniOrange