Slot dana slot dana 2024 slot gacor https://fh.uki.ac.id/vendor/vide/ slot gacor terbaik dragonslot99 https://online.umm.ac.id/files/
Estratègia digital | Institut Milà i Fontanals
Select Page

ESTRATÈGIA DIGITAL

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és el conjunt d’actuacions d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.

A qui afecta? Ens afecta a tots i totes: centre, docents, alumnat i famílies.

Qui la du a terme? Està liderada per l’equip de direcció, amb el suport de la Comissió Digital.

L’estratègia consta de quatre fases: diagnosi, objectius, planificació i avaluació.

 

DIAGNOSI

L’eina utilitzada per a realitzar la diagnosi de centre va ser el Selfie. L’aplicació Selfie és una eina gratuïta i personalitzable que ha desenvolupat la Unió Europea per ajudar als centres educatius a realitzar una anàlisi completa sobre l’aprenentatge digital.

L’eina digital va ser utilitzada per l’equip directiu, el claustre i alumnat de diferents nivells educatius. També es va realitzar unes enquestes sobre competència digital als docents i es va sol·licitar la participació de les famílies en una enquesta mitjançant un formulari de Google.

Dels resultats obtinguts en van derivar el següent anàlisi de la situació del centre:

 

PUNTS FORTS

 • Totes les aules de batxillerat i el 50% de les aules d’ESO tenen pantalla digital interactiva, ordinador d’aula i altaveus.
 • Xarxa wifi renovada.
 • Tot l’alumnat té dispositiu i connexió a internet a casa (enquesta d’inici de curs i tramitant el préstec de dispositius MIFI als casos amb necessitats).
 • Les matèries de Català, Anglès, Matemàtiques i Ciències socials disposen del llibre o aplicació digital.
 • Centre pioner en noves tecnologies des de fa 15 anys (centre amb wifi, aules amb ordinadors i pantalles i alumnat amb portàtil propi o de préstec, ús del Moodle i intranet pròpia).
 • Disposem de suport informàtic contractat tres dies a la setmana pel
  manteniment informàtic de tot el centre.
 • El 80% del claustre està inscrit a la FIC Estratègia Digital del curs 2022-2023.
 • Alumnat i professorat té el correu electrònic corporatiu i integrat a iEduca.
 • Disposem de lloc web i xarxes socials i d’una identitat de centre present en el municipi i la comarca.

 

PUNTS FEBLES

 • Encara queden aules d’ESO i específiques per posar pantalles interactives.
 • No es disposa d’un protocol digital d’acolliment de professorat i alumnat nou
 • Encara no tenim unificat el canal de missatgeria amb l’alumnat. Fins el curs 2021-2022 es feia via Moodle i actualment ha de ser per iEduca, però no
  tot el professorat segueix el mateix criteri. Alguns docents donen el seu correu xtec.
 • No tot el professorat sap fer servir el Moodle o el Google Classroom.
 • Hi ha moltes famílies que no saben entrar a l’iEduca o mai han connectat per mirar les notes, per exemple.
 • No hi ha la línia unificada clara de coneixements digitals a treballar a cada matèria i curs perquè s’ha perdut aquest criteri establert per tots els departaments
  didàctics.
 • La documentació penjada al web del centre no està actualitzada.
 • Es disposa de poques hores de reunió i coordinació entre professorat, departaments i equip directiu.

 

OBJECTIUS

A continuació, trobareu els objectius que s’han prioritzat una vegada s’han identificat les necessitats del centre:

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓ

La següent taula mostra el cronograma amb els objectius, les activitats i els períodes de realització:

 

AVALUACIÓ

L’avaluació, entesa com un procés de millora continua, porta implícit ser un projecte viu que es va modificant en funció de la realitat i els resultats que vagin esdevenint. No obstant, trobem tres moments diferenciats:

 • Avaluació continuada: es realitza mitjançant el seguiment i revisió de les diferents activitats planificades per determinar el seu grau d’acompliment a partir dels seus corresponents criteris. Aquesta la realitza la persona responsable, que s’indica en cada fitxa de les activitats, en el moment de la finalització d’aquesta.

 

 • Avaluació anual: a l’inici de curs els objectius temporitzats per aquell període s’incorporaran la Programació General Anual de Centre (PGAC). En finalitzar el període escolar, l’equip directiu mitjançant la Memòria Anual farà el seguiment i recull de les evidències de l’assoliment dels objectius. Aquesta tasca es troba liderada per la comissió digital, que aprofitarà per revisar el objectius establerts per al present i vinent curs, tot determinant la modificació, si fos necessari.

 

 • Avaluació final: quan l’EDC està arribant al final de la seva planificació, que s’ha temporitzat a un termini de diversos cursos, es recullen totes les avaluacions anuals per tal de prendre una decisió en el sí de l’equip directiu. Actualitzar-la, per tant, plantejar-se una nova diagnosi i iniciar un nou pla o modificar l’existent amb les dades que es disposen.

 

Secured By miniOrange