Select Page

Beques i Ajuts

Curs 2018-2019


Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Beques convocades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a estudiants que el curs acadèmic 2018-2019 cursen ensenyaments postobligatoris.

A qui va dirigit?

A estudiants dels següents ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris:

  • Primer i segon cursos de batxillerat
  • Formació professional de grau mitjà i de grau superior
  • Formació professional bàsica i cursos de preparació de les proves d’accés a la formació professional
  • Ensenyaments artístics professionals
  • Ensenyaments esportius
  • Ensenyaments artístics superiors
  • Estudis d’idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat a distància)

** No es concedirà beca als alumnes que repeteixen curs.

Termini per presentar la sol·licitud: del 17 d’agost a l’1 d’octubre de 2018.

Més informació: Oficina virtual de tràmits

Normativa aplicable


Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2018-2019. Modalitats dels ajuts per:

  • Alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorns greus de conducta.
  • Alumnes que pertanyen a famílies nombroses i que presenten  necessitats educatives especials associades a una discapacitat o un trastorn greu de conducta.
  • Alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats intel·lectuals.

El termini per presentar la sol·licitud és del 15 d’agost al 27 de setembre de 2018.

Mes informació: Oficina virtual de tràmits

Normativa aplicable


Consulta de l’estat de la beca: enllaç web del Departament d’Ensenyament

Consulta de l’estat de la beca Convocatòria 2016-17: enllaç web del Departament d’Ensenyament


Ajuts Econòmics a l’Escolarització de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 2018-19

Els ajuts d’aquest programa van destinats a llibres, activitats de piscina i sortides escolars per als alumnes d’ESO empadronats a Vilafranca del Penedès.

La resolució de l’atorgament o denegació de l’ajut, que posarà fi a la via administrativa, serà publicada a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilafranca (– clicar l’enllaç de la part superior dreta “Resolució Ajuts escolarització 2018-2019” –) https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=2627&idtema=164, i aquesta substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Per tant, l’Ajuntament de Vilafranca no notificarà directament aquesta informació als interessats per carta o qualsevol altre mitjà com s’havia fet en anys anteriors.

A fi de garantir el respecte i la confidencialitat de les dades personals, en el marc de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, no hi apareix el nom de l’alumnat sinó el seu DNI o NIE (els que en tenen) i el dels progenitors que constaven a la sol·licitud.

També es pot consultar a la cartellera del centre la relació d’alumnat que va presentar la sol·licitud al Programa i la resolució corresponent de la sol·licitud.

Secured By miniOrange