Select Page

CFGS Animació d'activitats físiques i esportives

Preinscripció i Matrícula CFGS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA Curs 2020-21

Preinscripció:

Enllaços:

—> Consulta els resultats online: clica aquí. (disponible segons les dates de publicació dels diferents llistats).

—> Llista admesos

—> Llista preinscrits

—> Recurs d’alçada: Contra els acords i les decisions sobre l’admissió d’alumnat en centres públics es pot interposar recurs d’alçada davant la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Barcelona Comarques en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva publicació. El termini s’inicia el 31 de juliol de 2020 (Quan algun dels dies indicats sigui festa local o de lliure disposició per part d’un centre, s’ha de considerar inhàbil a efectes de còmput. En cas que l’últim dia del termini fixat sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent). Presentació de la reclamació, degudament emplenada i signada a: les oficines de registre d’entrada i sortida de documents (clica aquí per veure les oficines). Accés al recurs, clica aquí.

Instruccions per alumnes que no tenen IDALU perquè no han estat matriculats en cap ensenyament a partir del curs 2015-16 (clica aquí).

 

Documents Matrícula:

Per presentar la documentació de matrícula cal seguir les instruccions rebudes per correu electrònic (document enviat en cas d’aparèixer a la llista d’admesos).

Han de formalitzar la matrícula els interessats, o els pares o tutors legals de l’alumne/a menor d’edat.

En cas de no formalitzar la matrícula dins el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.

Documents a enviar:

– Fotografies mida carnet.

– DNI / NIE VIGENT de l’alumne/a (i els pares o tutors legals de l’alumne/a menor d’edat), amb l’adreça actual.

– TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

– Carnet de família nombrosa o monoparental vigent (no serveix la sol·licitud).

– Altra documentació que es consideri oportuna.

– Certificat acadèmic de les qualificacions al·legades a la preinscripció i que permeten l’accés al cicle.

– Fitxa de dades personals degudament emplenada pels pares o tutors legals (document enviat per correu electrònic en cas d’aparèixer a la llista d’admesos).

– El codi d’usuari i accés per a la plataforma TPVEscola s’enviarà per correu electrònic.


Els possibles canvis durant el període de preinscripció i matrícula estaran actualitzats a la pàgina web Estudiar a Catalunya: clica aquí.

Vídeo “Com crear-te l’IdCat Mòbil”

Vídeo “Com presentar la sol·licitud a través del registre electrònic de la Generalitat” (disponible pròximament, en tot cas es pot mirar com es realitza segons el vídeo de https://insmilaifontanals.cat/cai)


* Per a realitzar les sol·licituds (d’exempció FCT, convalidació de crèdits, semipresencialitat o matrícula parcial) cal presentar la sol·licitud amb els originals i fotocòpies de la documentació que determina la sol·licitud corresponent.

Secured By miniOrange