Select Page

Breu història

El setembre de1986 es va crear una extensió d’institut que depenia de l’institut Eugeni d’Ors. Malgrat pertànyer al centre esmentat, l’extensió ocupava algunes de les aules de l’IFP Alt Penedès que disposava d’espai. Aquesta situació es va mantenir, amb diferents canvis de lloc, fins al curs 93-94 durant el transcurs del qual s’inaugurà definitivament el nostre institut construït en uns terrenys cedits per l’Ajuntament de Vilafranca.

El nom del nostre centre

L’institut Milà i Fontanals neix en el si del consell escolar. Després d’estudiar diferents propostes, es va decidir que el nou institut portés el nom d’aquest vilafranquí, erudit i home de lletres, que va néixer a Vilafranca el 1818.

 

Situació

L’institut Milà i Fontanals es troba a Vilafranca del Penedès, vila de prop de 40.000 habitants, capital de la comarca de l’Alt Penedès, al sud-est de l’antiga muralla de la vila i més concretament al carrer Torrelles de Foix, s/n del barri de les Clotes. L’alumnat que acull el nostre centre prové de tota la comarca.

Llengua d’instrucció-aprenentatge

El català és la llengua d’instrucció aprenentatge i de comunicació; és, per tant, la llengua de l’aula i de les reunions, i la de totes les situacions administratives (actes, arxius, informes, etc.). Al mateix temps vetlla perquè tot l’alumnat assoleixi un domini satisfactori de la llengua castellana. També, i d’acord amb el principi de la tolerància que regeix el funcionament general del centre, cap membre de la comunitat educativa podrà ser discriminat per la llengua.

Confessionalitat

El centre es manifesta laic i pluralista. Cap família, cap alumne/a, cap dels treballadors no podrà ser discriminat per raó de la seva confessionalitat o aconfessionalitat religiosa. D’altra banda, la LOGSE garanteix que els alumnes que ho vulguin, rebin formació religiosa, fet que en cap moment pot interferir a la resta d’activitats del centre.

Coeducació

Treballant per tal d’evitar conductes que posin èmfasi en els papers tradicionals atribuïts a l’home i la dona, intentant proporcionar a l’alumnat imatges diversificades i no convencionals d’un sexe i de l’altre. Aquest és un fet que és té en compte també a l’hora de seleccionar els llibres i programar els continguts i les activitats escolars i extraescolars.

Opcions metodològiques

Tenint en compte que no tot l’alumnat té el mateix ritme d’aprenentatge i que la instrucció no és la mateixa en tots els contextos, tractem de:

  • Emprar un ampli ventall de mètodes i recursos que arribin al major nombre possible d’alumnes.
  • Propiciar l’opcionalitat curricular, tot incorporant continguts teòrics i pràctics.
  • Per atendre la diversitat, organitzar sistemes motivacionals i de reforç.
  • Valorar la participació de l’alumnat en totes les tasques d’aprenentatge i formar-los en el treball individual i de grup.
  • Donar valor a l’observació directe, la comprovació experimental i l’educació en les tècniques de l’aprenentatge manual i intel•lectual.

El pluralisme i els valors democràtics

D’acord amb el nostre principi de formar l’alumnat en el marc de la llibertat, la tolerància, la responsabilitat i el diàleg, vetllem perquè aquests valors serveixin de fonament a qualsevol activitat educativa i s’incorporin a la seva programació.

Secured By miniOrange