Select Page

Benvolguda família,

Per mirar de resoldre alguns dels dubtes i incerteses que s’han anat generant al llarg d’aquestes primeres setmanes de situació excepcional en l’àmbit eductiu, us volem fer arribar un resum de les informacions que les autoritats educatives ens han fet arribar, i especialment les contingudes en els documents Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en el tercer trimestre de la Direcció General de Currículum i de la Direcció General de Formació Professional del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, publicats el passat dia 21, i que per tant, són les informacions que fins a dia d’avui, tenen un caràcter oficial. Us les relacionem tot seguit:

1. El curs es va reempendre de manera oficial el dia 14 d’abril de forma telemàtica a Catalunya.

2. Incidències tècniques derivades de l’ús de les eines telemàtiques. El Departament d’Ensenyament, conjuntament amb Telefónica, va iniciar el dia 20 d’abril els processos que han de permetre solucionar les incidències de connectivitat dels alumnes afectats. Des del Milà estem fent un seguiment d’aquest procés amb l’objectiu de minimitzar els perjudicis provocats per aquestes incidències.

3. Seguiment del curs per part de l’alumnat. Pel que fa al seguiment, cal recordar que, com s’ha dit al començament, el curs està en funcionament de forma oficial, i que per tant, això comporta unes obligacions tant per al professorat com per a l’alumnat. Estem desenvolupant tots els protocols habituals per gestionar el seguiment acadèmic dels alumnes. Aquests protocols afecten a tots els professors tot i que el tutor hi té un paper més important. En aquest sentit, us demanem que ens informeu de qualsevol circumstància que afecti el seguiment de les activitats acadèmiques per part del vostre fill o filla. Per facilitar aquesta tasca, a més dels processos de seguiment ordinaris, hem establert un procediment específic de seguiment de les tasques telemàtiques, del qual s’extreu una síntesi que us arriba en forma d’informe setmanal de seguiment a les famílies cada divendres al migdia.

4. Avaluació. Pel que fa a l’avaluació, el document d’instruccions esmentat a l’inici estableix el marc en què s’han de produir els processos d’avaluació:

 • La qualificació vàlida en aquest moments és la corresponent a les qualificacions obtingudes pels alumnes en els 1r i 2n trimestre.
 • El tercer trimestre ha de ser també avaluat.
 • La qualificació del tercer trimestre no pot modificar en sentit negatiu la qualificació obtinguda en els dos primers trimestre, només podrà servir, en tot cas, per millorar la qualificació obtinguda en els trimestres anteriors. Per tant les tasques que facin o no facin els alumnes en aquest tercer trimestre sí son transcendents, ja que d’aquestes tasques pot dependre la superació de matèries pendents o la millora de les qualificacions anteriors.

5. Recuperacions. Durant aquest tercer trimestre, s’han de programar activitats de recuperació que permetin als alumnes recuperar les matèries que tinguin pendents de trimestres o cursos anteriors (a no ser que aquestes recuperacions ja es vagin realitzar abans del període de confinament). En tant que les activitats del 3r trimestre tindran un caràcter sumatiu, això pot ser molt important per alguns alumnes, que poden arribar a aprovar la matèria o el curs gràcies a aquest tercer trimestre, però també per tots els alumnes en general, que poden veure millorats el seus resultats acadèmics obtinguts en el període anterior.

6. Promoció de curs. Les autoritats educatives han insistit en què la repetició ha de ser aquest curs una situació excepcional. En el cas del Milà, les repeticions ja han tingut sempre un caràcter excepcional, per tant, aquesta directriu general no té perquè tenir una incidència especial en el nostre tarannà habitual a l’hora d’avaluar. De tota manera, esperem alguna instrucció més concreta en aquest terreny quan s’acosti el final de curs.

7. Nivells final d’etapa. Menció a banda mereixen els nivells educatius que són final d’etapa, i que donen accés a estudis superiors o al món laboral. Les autoritats educatives han plantejat sempre que l’objectiu en aquests casos és garantir que el curs es pugui acabar amb les condicions suficients com perquè aquests alumnes puguin accedir als estudis superiors o al món laboral. Per aquesta raó no s’ha suspès la selectivitat i s’han aprovat mesures flexibilitzadores per a poder concloure les FCT obligatòries per poder obtenir els títols de Cicle formatiu, etc. En aquests casos és especialment important el seguiment per part de tos els alumnes de les activitats acadèmiques que el professorat els continua programant. Per aquests nivells restem també a l’espera de concrecions més específiques de cara al final de curs, a partir de la normativa general que abans hem esmentat.

8. Sessions presencials. Dins de les directrius que s’han fet públiques, figura la de què el professorat ha de mantenir contactes periòdics amb el seus alumnes de forma telemàtica. Referent a aquestes sessions presencials, s’han fet arribar les següents directrius:

 • No es tracta de reproduir l’horari escolar anterior
 • Cal aprofitar aquestes trobades presencials per oferir recolzament emocional als alumnes i a les famílies.

Pel que fa al format d’aquestes sessions presencials, en el Milà hem optat per programar una hora setmanal fixa de contacte amb els alumnes per les matèries comunes, habitualment a través de videoconferència, en què els alumnes puguin retrobar-se, exposar les seves inquietuds i angoixes personals, però també els seus dubtes acadèmics, i que poden contenir també sessions d’explicació per part dels professors.

9. Tasques. Una altra de les directrius que s’ha fet arribar al professorat és que hem d’encarregar tasques perquè les realitzin els nostres alumnes, i que aquestes tasques han de ser avaluades. Aquestes tasques poden tenir formats diversos, de la mateixa manera que els contactes presencials amb els alumnes també responen a una gran diversitat de formats (classes presencials, sessions d’aclariment de dubtes, vídeos penjats al youtube, material que es projecta en el moment de la videoconferència, classroom, etc.) Sobre aquetes tasques s’han donat orientacions generals al professorat:

 • A poder ser han de tenir un caràcter més competencial que memorístic.
 • S’ha de procurar que les tasques que encomanem no augmentin el grau d’estrès que poden patir els nois i noies i també les famílies.
 • S’ha de garantir que les tasques encomanades tenen un retorn per part del professorat. Com dèiem suara, les tasques han de ser avaluades per part del professorat, i el resultat d’aquesta avaluació ha de ser comunicat a l’alumne, així com les indicacions perquè pugui esmenar allò en què no hagi assolit l’aprenentatge proposat.

10. Calendari. Ja s’ha fet pública la decisió de no allargar el curs escolar. Per tant l’últim dia lectiu per a l’ESO i 1r de Batxillerat serà el dia 19 de juny. Pel que fa als nivells que tenien previst acabar abans d’aquesta data, també s’ha establert que caldrà endarrerir alguns dies la data final prevista, per compensar aquests dies que s’hagin perdut entremig. Per tant, en el cas del Milà hem decidit allargar una setmana més el CFGM de Cures auxiliars d’infermeria i 15 dies més el 2n de Batxillerat. En el cas del 2n de Batxillerat, l’últim dia lectiu serà el 25 de maig.

Estem treballant en la confecció del Calendari detallat d’aquest final de curs, ara que ja disposem de les informacions oficials sobre calendari. En breu us l’enviarem a través d’aquest mateix mitjà, i també el podreu consultar en la web del centre. Aprofitem també per recordar-vos que el dia 30 d’abril és dia lectiu de lliure disposició a Vilafranca.

En el moment en què ens arribin noves informacions que complementin les que avui us fem arribar, us les comunicarem de forma immediata.

Aprofitem per a fer-vos arribar el vídeo de l’English Day, que va celebrar-se el passat 21 de febrer, coincidint amb la celebració del carnaval. A més de la intervenció del professorat del centre de vàries especialitats, també vam comptar amb la participació de professors nadius de diferents nacionalitats, que hi van donar un toc especial.

I, com no pot ser d’una altra manera en aquestes dates, contents per la participació en el Concurs Literari de Sant Jordi sent que ha estat online, i per la càlida rebuda que ha tingut entre les famílies, una categoria que estrenàvem aquest any, us fem arribar els treballs guanyadors de cada categoria del Concurs Literari de Sant Jordi organitzat pel Departament de Llengua Catalana que estem segurs que us agradaran:

 • De la Categoria de 1r Cicle, la Míriam Muñoz Peris, de 1r d’ESO, pel poema “Acaronant l’aire”.
 • De la Categoria de 2n Cicle, la Júlia Salvador Sans, de 3r d’ESO, pel text “La flor més bonica del món”.
 • De la Categoria de Batxillerat, l’Ana Company Vidal, de 2n de Batxillerat, pel text “Pètals blancs”.
 • De la Categoria Famílies, l’Ana Retamar Lobato, mare de la Maria Ruiz Retamar de 4t d’ESO, pel poema “Incertesa”.
Enhorabona a totes elles en especial i també a la resta de participants!
Us demanem la vostra comprensió i suport davant les extraordinàries circumstàncies en què ens trobem, i us volem garantir que continuem treballant amb la voluntat de mantenir el compromís que hem assumit amb tots vosaltres, d’oferir-vos, també en aquestes circumstàncies, el millor servei docent.
 
Desitgem que gaudiu d’aquesta diada de Sant Jordi, certament peculiar, i que aviat poguem celebrar-la amb la vostra companyia,

 

Equip de treballadors i treballadores de l’Institut Milà i Fontanals

Secured By miniOrange