CFGM Cures auxiliars d’infermeria

 

 

Preinscripció i Matrícula CFGM CURES AUXILIARS D’INFERMERIA Curs 2018-19

Clica aquí: per veure el Calendari de preinscripció i matriculació de CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria per a realitzar els tràmits dins els terminis corresponents.

Clica aquí per la Cita prèvia: per presentar la sol·licitud de preinscripció o la realització de la matrícula cal sol·licitar dia i hora a través de l’aplicatiu.

Documents Preinscripció:

Han de formalitzar la preinscripció els pares o tutors legals de l’alumne/a (en cas contrari, pot presentar la documentació una persona autoritzada mitjançant un escrit junt amb els DNI / NIE corresponents).

Clica aquí per descarregar la Sol·licitud telemàtica (disponible fins el 24.5.2018). S’ha d’imprimir el pdf, signar i presentar al centre escollit en primera opció.

– Certificat d’inscripció al Registre (RALC), l’entrega el centre de procedència. Sempre que s’hagi cursat algun ensenyament a partir del curs 2015-16.

– Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a vigent (ha de constar l’adreça actual, si no fos així s’ha de presentar un certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a).

– Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

– Original i fotocòpia del DNI o NIE dels pares o tutors vigent, dels alumnes menors d’edat.

– Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

– Documentació complementària (que cal presentar només per als criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció):

* Original i fotocòpia de la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica per als alumnes que hagin completat l’etapa d’ESO (en el cas d’estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica).

* L’alumnat que encara cursa els estudis, ha de presentar el certificat de la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament (1r, 2n i 3r d’ESO).

* Original i fotocòpia del certificat de la qualificació de la prova d’accés als cicles de grau mitjà (si la qualificació que apareix no és numèrica, es considerarà que és un 5).

* Original i fotocòpia del certificat de superació del curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.

* Els alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys en l’any actual, còpia impresa de la consulta dels resultats a través de la web corresponent. En el moment de la matrícula cal presentar l’original i la fotocòpia del certificat de superació de la prova.

* Original i fotocòpia del certificat amb la qualificació mitjana del curs d’orientació universitària (COU) o el batxillerat unificat polivalent (BUP), o un títol de tècnic auxiliar (FP1), o un títol de tècnic especialista (FP2). En cas de tindre nota qualitativa, la nota mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis.

* Les persones que siguin exemptes de la prova d’accés a aquests ensenyaments per haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys, ho han d’acreditar amb l’original i la fotocòpia del certificat de superació d’aquesta prova.

* L’alumnat procedent d’estudis estrangers ha de presentar l’original i la fotocòpia de la credencial d’homologació on hi consti la qualificació mitjana corresponent. Si no hi consta aquesta qualificació mitjana, la persona interessada pot demanar-ne el càlcul a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Si la persona interessada no aporta la qualificació o està pendent de la resolució d’homologació, es considerarà que és un 5.

* Altre documentació que es consideri oportuna.

—> Consulta els resultats online: clica aquí. (disponible segons les dates de publicació dels diferents llistats)

Documents Matrícula:

Han de formalitzar la matrícula els interessats, o els pares o tutors legals de l’alumne/a menor d’edat (en cas contrari, pot presentar la documentació una persona autoritzada mitjançant un escrit junt amb els DNI / NIE corresponents).

En cas de no formalitzar la matrícula dins el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.

– 2 fotografies mida carnet amb el nom i cognoms per darrere.

– Original i fotocòpia del DNI / NIE RENOVAT amb l’adreça nova (si no es va presentar amb la sol·licitud).

– Original i fotocòpia del certificat de qualificacions definitives de l’ESO, del certificat de qualificació de la prova d’accés a grau mitjà o a la universitat per majors de 25 anys, credencial d’homologació/convalidació d’estudis estrangers (sempre que no s’hagi pogut presentar en el període de preinscripció). En el cas d’estar pendent de les avaluacions de setembre, no se’ls manté la plaça assignada.

– Fitxa de dades personals degudament emplenada i signada pels pares o tutors legals (document enviat per correu electrònic).

– Resguard de pagament de Banc Sabadell amb: nom, cognoms i curs de l’alumne/a (document enviat per correu electrònic).


Els possibles canvis durant el període de preinscripció i matrícula estaran actualitzats a la pàgina web Estudiar a Catalunya: clica aquí.


* Per a realitzar les sol·licituds (d’exempció FCT, convalidació de crèdits, semipresencialitat o matrícula parcial) cal presentar la sol·licitud amb els originals i fotocòpies de la documentació que determina la sol·licitud corresponent:

Sol·licitud d’exempció de formació pràctica

Sol·licitud de convalidació de crèdits per validació d’experiència laboral

Sol·licitud de semipresencialitat

Sol·licitud de matrícula parcial

Sol·licitud de renúncia a la matrícula de determinats crèdits

Sol·licitud de convalidació singular de crèdits o unitats formatives