Batxillerat

 

 

Preinscripció i Matrícula BATXILLERAT Curs 2018-19

Clica aquí: per veure el Calendari de preinscripció i matriculació de BATXILLERAT per a realitzar els tràmits dins els terminis corresponents.

Clica aquí per a la Cita prèvia: per presentar la sol·licitud de preinscripció o la realització de la matrícula cal sol·licitar dia i hora a través de l’aplicatiu.

Documents Preinscripció:

Han de formalitzar la preinscripció els pares o tutors legals de l’alumne/a (en cas contrari, pot presentar la documentació una persona autoritzada mitjançant un escrit junt amb els DNI / NIE corresponents).

Clica aquí per descarregar-te la Sol·licitud telemàtica (disponible fins el 24.5.2018). S’ha d’imprimir el pdf, signar i presentar al centre escollit en primera opció.

Clica aquí per descarregar-te el Formulari de la tria de modalitat i optatives de batxillerat.

– Certificat d’inscripció al Registre (RALC), l’entrega el centre de procedència.

– Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

– Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a vigent (ha de constar l’adreça actual, si no fos així s’ha de presentar un certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a).

– Original i fotocòpia del DNI o NIE dels pares o tutors vigent.

– Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

– Documentació complementària (que cal presentar només per als criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció):

* Certificat acadèmic de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés (si en aquest moment encara es cursen els estudis, cal presentar una certificació de qualificació mitjana dels estudis ja avaluats definitivament: 1r, 2n i 3r d’ESO). La qualificació mitjana s’ha d’expressar amb dos decimals.

* Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a (si aquest no consta al DNI o NIE presentat).

* Si el domicili no es troba a l’àrea d’influència (clica aquí per a consultar-ho ), però el lloc de treball dels pares o tutors legals sí: certificat emès per l’empresa, en cas de ser autònoms el model 036 o 037.

* Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de ser beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció (acreditat per els Serveis Socials Bàsics de l’ajuntament on es resideix).

* Original i fotocòpia del certificat o targeta acreditativa de discapacitat de l’alumne/a, pares, tutors legals o germans quan acreditin una discapacitat de grau igual o superior al 33%. També es consideren els pensionistes de la de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

* Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

* Original i fotocòpia de l’informe emès per un metge/ssa, on aparegui que l’alumne/a té diagnosticada una “malaltia crònica que li afecta al sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta”.

* Documentació acreditativa en cas que s’al·legui un trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legals o un canvi de residència derivat d’actes de violència de gènere.

—> Consulta els resultats online: clica aquí. (disponible segons les dates de publicació dels diferents llistats)

Documents Matrícula:

Han de formalitzar la matrícula els pares o tutors legals de l’alumne/a (en cas contrari, pot presentar la documentació una persona autoritzada mitjançant un escrit junt amb els DNI / NIE corresponents).

En cas de no formalitzar la matrícula dins el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.

– 2 fotografies mida carnet amb el nom i cognoms per darrere.

– Original i fotocòpia del DNI / NIE RENOVAT amb l’adreça nova (si no es va presentar amb la sol·licitud).

– Original i fotocòpia del certificat acadèmic de les qualificacions obtingudes a l’ESO. En el cas d’estar pendent de les avaluacions de setembre, pels alumnes de Batxillerat diferent d’Arts: cal confirmar la matrícula dins el període establert, pels alumnes del Batxillerat d’Arts: no se’ls manté la plaça assignada.

– Fitxa de dades personals degudament emplenada i signada pels pares o tutors legals (document enviat per correu electrònic).

– Resguard de pagament de Banc Sabadell amb: nom, cognoms i curs de l’alumne/a (document enviat per correu electrònic).

– Sol·licitud Transport Escolar es farà telemàticament del 2 al 10 de juliol de 2018 a través de l’enllaç següent (veure informació aquí: enllaç Consell Comarcal).


Els possibles canvis durant el període de preinscripció i matrícula estaran actualitzats a la pàgina web Estudiar a Catalunya: clica aquí.