Select Page

PROJECTE EDUCATIU

L’Institut Milà i Fontanals és un centre d’educació secundària on s’imparteix ESO, totes les modalitats de Batxillerat, el Batxillerat d’Arts i cicles formatius de grau mitjà i superior.

Dur a terme un servei públic comporta una responsabilitat afegida ja que la societat ens encomana actuar en benefici de tota la ciutadania. La nostra missió és, per tant, oferir un servei públic que funcioni molt bé per a tots, aconseguint que tots els alumnes assoleixin els objectius i desenvolupin al màxim les seves capacitats i interessos.

Exercir la docència té molt de repte i d’aposta. De repte, perquè cada professor té davant seu una tasca difícil, complexa, transcendent, no exempta d’incerteses però a la vegada apassionant, il•lusionant. També constitueix una aposta: cada centre educatiu té davant seu l’obligació de triar allò que creu que serà més útil per al futur dels alumnes en un món en constant evolució. La nostra proposta és la següent:

 

ÀMBIT ATENCIÓ A L’ALUMNAT

1. Atenció individualitzada, atenció personalitzada

 • Atenció integral a la diversitat, és a dir, atenció a la especificitat de cada alumne. Cada alumne es caracteritza per la seva identitat específica, a què volem que no hagi de renunciar per assolir els aprenentatges. Que cada alumne pugui seguir el seu itinerari formatiu i no s’hagi d’emmotllar a un itinerari estandarditzat. Aquest és el principi fonamental de L’ESCOLA INCLUSIVA: col•laborar a construir la identitat de l’alumnat, no obligar-lo a renunciar a ella.
 • Orientació psicopedagògica específica per a tots els alumnes per a cada nivell i etapa.
 • Seguiment efectiu de l’itinerari acadèmic i personal al llarg de tota l’etapa. Actualment això es concreta en el MODEL COMPETENCIAL ORIENTADOR (SCAP), projecte central pel que fa a l’àrea de tutoria en el Milà pels propers cursos. Es tracta de reformular tota l’acció tutorial, en el sentit d’assumir que el seguiment de l’itinerari formatiu de l’alumne i la seva orientació no són tasques particulars del tutor, sinó de tot el centre. Tot l’equip de professors és responsable de l’acció tutorial i orientadora, sigui des de la matèria que sigui, i a la vegada, s’ha de donar una interacció permanent tant amb la família com amb l’alumne sobre aquesta qüestió.
 • Comunicació i transmissió permanent d’informació a la família perquè pugui dur a terme el seguiment acurat de l’itinerari formatiu del seu fill/a i pugui involucrar-se en la seva orientació.
 • Activitats específiques d’orientació en acabar els cicles/etapes.

 

ÀMBIT CURRICULAR

2. Currículum d’ESO

 • Organització del currículum en ítems curriculars. Informes de seguiment trimestrals.
 • Orientació acadèmica i personal a tots els cursos. Atenció psicopedagògica específica per nivell.
 • Proposta de treball interdepardamental des de 1r d’ESO.
 • Pla pilot de treball curricular conjunt entre diversos departaments didàctics.
 • Projecte d’incorporació del treball cooperatiu i competencial a tota l’ESO.
 • Àmplia oferta d’optatives a tots els nivells.
 • Itineraris específics a 4t d’ESO de preparació per a les diferents modalitats del batxillerat i la formació professional.
 • Àmplia oferta d’activitats d’ampliació curricular: camps d’aprenentatge, “Tots som regidors”, Euroscola, intercanvis internacionals, etc.
 • Potenciació de la competència lingüística (Projecte Lingüístic)

3. Currículum de Batxillerat

 • Impartim totes les modalitats amb una molt àmplia oferta de matèries de modalitat.
 • Orientació acadèmica i personal a 1r i 2n de Batxillerat. Atenció psicopedagògica.
 • Àmplia oferta d’optatives i matèries pròpies del centre: robòtica, alemany, biologia humana, revista, edició de vídeo digital…
 • Possibilitat cursar itineraris propis del centre: biosanitari, social-humanístic, etc.

4. Foment d’activitats extracurriculars i d’ampliació curricular. Creativitat. Iniciativa.

 • Activitats extraescolars col•lectives: trobada de corals, JoVerd, Sant Jordi, Jornades esportives i culturals
 • Àmplia oferta de tallers formatius complementaris. Sortides d’àmbit acadèmic que organitzen els departaments didàctics. Visites a empreses de diversos sectors.
 • Programes de col•laboració amb les universitats per cotutoritzar treballs de recerca.
 • Participació en concursos i certàmens: Olimpíades de física, de biologia, de filosofia, de química, Creajove, The Fònix, Euroscola, Consumòpolis, Bojos per l’economia, Bojos per la ciència, etc. Participació en campus científics.
 • Col•laboracions artístic-literàries amb institucions locals: Omnium, Centre Agrícol, Centres cívics, etc.
 • Exposició pública de TRECs a la Biblioteca Torras i Bages i a Vinseum.

5. Fomentar el coneixement i ús de les llengües estrangeres

 • Preparació ordinària pels exàmens de Cambridge Ket, Pet i First en acabar 2n d’ESO, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat respectivament.
 • Conveni amb el centre oficial de Cambridge: avantatges per als nostres alumnes. Cursos de preparació als exàmens oficials durant les tardes. Reconeixement com a centre oficial examinador de Cambridge
 • Línia d’alemany des de 1r d’ESO. Intercanvis amb d’altres països, Alemanya i Anglaterra
 • Desenvolupament del projecte multilingüe amb diverses matèries impartides en anglès (GEP).

 

ÀMBIT CONVIVÈNCIA I ACCIÓ DOCENT

6. La seriositat, el rigor i la responsabilitat. La planificació.

 • Foment de les mesures organitzatives i metodològiques que afavoreixin els valors del rigor i la responsabilitat, tant pel que fa a la dinàmica d’actuació dels alumnes, com a la línia d’actuació dels docents.
 • Foment de les mesures organitzatives i metodològiques encaminades a consolidar l’hàbit de la planificació com a estratègia fonamental en l’assoliment de qualsevol objectiu, personal i/o acadèmic, que es plantegin els nostres alumnes.
 • Posar un èmfasi especial en l’operativitat de totes les reunions i tasques administratives amb l’objectiu d’obtenir el màxim rendiment per als nostres alumnes dels recursos de què disposem en el centre.

7. El respecte. La coherència.

 • Procurem que totes les nostres accions estiguin regides per un curós respecte: a les persones, a les creences i opinions, als materials didàctics i equipaments que utilitzem en la docència, al medi ambient. El respecte entre tots els membres de al comunitat educativa és la clau de volta d’una convivència harmònica, i del creixement de la personalitat dels alumnes en uns valors constructius.
 • Però en aquest cas, com en tots els altres, les simples declaracions o exhortacions són absolutament insuficients, i fins i tot, poden esdevenir contraproduents sinó van acompanyades de la coherència entre el que es diu i el que es fa.
 • Al final, allò més significatiu en el procés d’aprenentatge, és allò que els transmetrem a través de la nostra conducta i que anomenem “currículum ocult”, o amb un terme menys tècnic, “model”. Conscientment o no, inevitablement constituïm models per a unes personalitats que estan en ple procés de construcció.
 • Aquesta coherència entre el que declarem i el que fem, en tots els nivells i registres del funcionament del centre (des de l’acció docent directa a l’aula fins als valors que, en el seu decurs, proclamem defensar), és la pedra de toc perquè aflori el respecte que abans comentàvem.

 

ÀMBIT INTEGRACIÓ SOCIAL

8. Vinculació amb la col•lectivitat.

 • Volem fer adonar als nostres alumnes que no som illes, que no vivim sols, i que, sense abandonar els projectes i les legítimes ambicions individuals, cap projecte personal no acaba de tenir sentit, i per tant no ens acabarà d’omplir com a persones, si no es vincula d’alguna manera amb el nostre entorn, sigui més o menys pròxim. Un projecte personal que comença i s’esgota en un mateix, és efímer. Un projecte que s’inscriu, que posa les seves arrels en el nostre entorn, dóna fruits, i omple de sentit el nostre esforç i l’assoliment dels nostres objectius.

9. Implicació de la família.

 • L’èxit de la nostra tasca requereix la implicació, el suport i el seguiment de les famílies. Per aquest motiu fomentem els informes descriptius del procés d’aprenentatge i en compartim les dades que recollim dia rere dia.
 • Demanem a les famílies que ens exigeixin, que ens demanin sempre una mica més, que ens ajudin a saber si les apostes, si les tries que fem permanentment en la nostra tasca de formació són o no les idònies. Sense els seu suport, sense la seva exigència permanent no podríem millorar.

 

ÀMBIT RESPONSABILITAT SOCIAL

10. Un servei públic que funciona per a tots

 • En tant que servei públic, la nostra missió no pot ser una altra que oferir un servei per a tots els ciutadans, independentment de les seves creences, característiques socials o econòmiques.
 • Per tal d’avaluar-ne el funcionament establim uns indicadors que valoren diversos àmbits d’actuació del centre (qualificacions, proves externes, etc.). Amb els resultats d’aquests indicadors determinem els àmbits amb marge de millora on cal focalitzar les actuacions.
 • L’indicador principal, però, de la correcció del rumb que en cada moment prenem com a centre, és la consideració que els nostres estudiants i les seves famílies ens fan arribar permanentment. L’escolta atenta del que ens demanen, critiquen o suggereixen, és la condició necessària per a la constant millora del servei que tenim la responsabilitat de prestar a la nostra comunitat.
Secured By miniOrange