Select Page

Descripció de l'etapa

A grans trets, podem dir que l’etapa del Batxillerat és una etapa d’estudis postobligatoris que presenta diferents vessants per tal que l’alumne pugui triar el camí més adient per cursar els estudis posteriors.

Informació general

El Batxillerat és un cicle de dos anys. Es compon de matèries comunes, matèries de modalitat, matèries optatives i el Treball de Recerca.

El nostre Institut és l’únic de la comarca que oferta les 3 modalitats de Batxillerat:

· Batxillerat Artístic (en dues opcions: Arts escèniques i música, i també Arts plàstiques i disseny)

· Batxillerat Científic i Tecnològic

·Batxillerat Humanístic i Social

I dins de cada modalitat hi ha diversos itineraris diferents.

Objectius del Batxillerat

Es tracta d’estudis polivalents, integradors, flexibles i orientadors que pretenen garantir la formació integral de l’alumnat en una societat culturalment i tècnicament canviant. Aquest cicle proporciona als alumnes:

· Maduració intel·lectual i humana, adquisició i integració de nous sabers i habilitats, preparació per assumir funcions que impliquin tasques de responsabilitat.

· Contacte amb components fonamentals de la civilització actual (llengua, història, pensament, ciència, tecnologia i art).

<b· Adquisició d’una metodologia adient i d’una visió del món des de bases sòlides.

· Orientació per a que canalitzi les seves preferències i capacitats.

· Preparació de l’alumnat per a estudis posteriors (professionals i universitaris), homologats amb l’entorn europeu i per a la vida laboral.

En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament, en qualsevol de les seves modalitats, rebran el títol de graduat en Batxillerat.

Secured By miniOrange