Professorat del Departament de Música

Professors:

Mateu Cínaves (cap de departament i professor de música ESO i Batxillerat)

Custodio Muíoz (professor de música ESO i Batxillerat)

Isidre Vallís (professor de música ESO)

Francesc Rodríguez (professor de música ESO, Batxillerat i musicoterípia).

Anna Garriga (arts escA?niques)

DependA?ncies: Aula específica de mA?sica al centre adaptada acA?sticament. Les arts escA?niques i el taller de musicoterípia es fan en un espai municipal (centre la��Escorxador) o al gimnís.

Equipament de la aula:

Ordinador, Pissarra digital i canA? de projecciA?.

Equip Hi-fi de so.

Equip de sonoritzaciA?: altaveus autoamplificats amb suport trípode / Taula de potA?ncia i monitoratge / microfonia.

Instruments:

Guitarres (una acA?stica i dues clíssiques); guitarra elA?ctrica amb amplificador; baix elA?ctric amb amplificador (mís un altre de suport).

Teclat Roland FP-7 (amb tecles contrapesades per pianistes).

Quartet de flautes barroques (2 sopraninos, 4 sopranos, 3 contralts, 3 tenors i 1 baix)

Una bateria acA?stica estíndard (formada per bombo, caixa, 1 goliat, 2 timbales, 1 charles, 1 crash).

1 Bongos amb trípode i una conga.

1 caixA?.

Petita percussiA?.

Assignatures que sa��imparteixen:

Música a ESO

– Música 1r da��ESO (assignatura obligatòria de dues hores setmanals).

-Instrument obligatori: Flauta soprano digitaciA? alemanya (flautes aptes: Zen-on o Fuzeau (da��aquesta es fa la comanda a la��Institut a principi de curs i resulta molt económica).

-Possibilitat de cursar la optativa quadrimestral (1 o 2 quadrimestres): Conjunt vocal i instrumental 1 (dues hores setmanals). ParticipaciA? a a�?Com sona la��ESOa�?.

– Possibilitat de cursar la��optativa Conjunt vocal i instrumental 2 (1 quadrimestre): 2n da��ESO. (dues hores setmanals).

– Taller de musicoterípia amb alumnes USE. Espai municipal La��escorxador.

– Música 3r da��ESO (assignatura obligatòria de dues hores setmanals).

-Instrument obligatori : Flauta soprano digitaciA? alemanya (flautes aptes: Zen-on o Fuzeau)

– Possibilitat de cursar la��optativa Conjunt vocal i instrumental 3 (1 o 2 quadrimestres): 3r da��ESO (dues hores setmanals).

– Música 4rt da��ESO (optativa troncal de 3 hores setmanals).

– Possibilitat de cursar la optativa Conjunt vocal i instrumental 4 (tot el curs): 4rt da��ESO (una hora setmanal). ParticipaciA? a la Trobada de corals de secundària.

– Possibilitat de cursar la��optativa de teatre (1 o 2 quadrimestres): 3r da��ESO (dues hores setmanals).

– Arts escA?niques 4rt da��ESO (optativa troncal de 3 hores setmanals).

Música a Batxillerat. Modalitat del batxillerat da��arts escA?niques i musical.

– 1r de Batxillerat:

Assignatures de modalitat: Arts escA?niques (4 h setmanals) / HistA?ria de la mA?sica i la dansa (2 h. setmanals) / Llenguatge i príctica musical (4 h setmanals) / Anílisi Musical I (4 h setmanals).

– 2n de Batxillerat:

Assignatures de modalitat: Arts escA?niques (2 h setmanals) / Anílisi Musical II (4 h setmanals) / Possible Optativa Específica de príctica musical (2 h setmanals).

En el Batxillerat es fan representacions escA?niques i concerts. La��acte de cloenda del curs es fa a finals de Maig al teatre de Cal Bolet o a la��Auditori de Vilafranca. Aquest curs serí