Select Page
DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

Som un equip interdisciplinar format per cinc orientadores, una educadora d’educació especial, una tècnica d’integració social i dues auxiliars de suport a l’educació inclusiva. Donem suport i fem el seguiment de l’alumnat que requereix mesures i suports addicionals i/o intensius, així com a l’alumnat que per les seves circumstàncies personals, emocionals o socials ho requereixen. Cada nivell té una orientadora de referència i participa dels equips docents corresponents.

Treballem des de la responsabilitat amb les famílies de l’alumnat per desenvolupar el potencial de l’alumnat a tots els àmbits (d’aprenentatge, personal i social).

La nostra tasca es realitza amb el suport de la coordinació amb els serveis externs per afavorir la visió global de l’alumnat i facilitar el procés d’ensenyament- aprenentatge.

PROFESSORAT

Orientadores educatives:

Helena Bejiga

Leyre Contreras

Gloria Lopera

Pepi Lucas (Cap de departament)

Carolina Ojeda

 

Personal d’Atenció Educativa:

Monte Armengol (educadora d’educació especial)

M. Teresa Caymel (auxiliar d’educació especial)

Montse Iglesias (tècnica d’integració social)

Rut Manjón (auxiliar d’educació especial)

PROJECTES I INICIATIVES

Tot seguit presentem les línies d’actuació més importants del departament:

 • Col•laborem amb les tutories en la prevenció de conductes de risc i gestió de conflictes.
 • Portem a terme un grup de diversificació curricular a 4t d’ESO, MAP, Mòdul d’Aprenentatge Productiu. És una modalitat de diversificació curricular adreçada a nois i noies de 4t d’ESO que han viscut itineraris educatius mancats de motivació i interès per l’aprenentatge i sobre els quals pesa l’ombra del fracàs escolar.
 • Portem a terme el Servei de Mediació.
 • Portem el control de l’absentisme, participem en la seva prevenció i detecció.
 • Participem a les Comissions Socials.
 • Atenem individualitzadament a l’alumnat que ho requereixi.
 • Fem entrevistes amb les famílies.
 • Donem suport en l’elaboració, implementació i avaluació dels plans de suport individualitzats (PI)
 • Coordinem el procés d’avaluació psicopedagògica dels alumnes en el marc de la comissió d’atenció a la diversitat i, si escau, amb l’equip d’assessorament psicopedagògic.
 • Fem tallers de cuina, compres, hort i piscina.
 • Col•laborem en les activitats de prevenció de conductes de violència masclista i del dia de la dona.
 • Treballem en xarxa amb altres serveis com ara l’EAP, Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilafranca i del Consell Comarcal, CSMIJ,…
 • Elaborem l’informe de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu.
 • Col•laborem amb els equips dels centres en la planificació, implementació i avaluació de les diferents mesures i suports universals, addicionals i intensius d’atenció educativa als alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
 • Assessorem en relació amb la funció docent orientadora a tots els docents i equips de centre.
 • Assessorem als professors en aspectes pedagògics per al disseny d’entorns d’aprenentatge afavoridors d’una resposta educativa singularitzada per a tots els alumnes.
 • Donem suport a la planificació, implementació i avaluació de les actuacions específiques relacionades amb la projecció dels aprenentatges i amb l’orientació acadèmica i professional per a la continuïtat formativa de l’alumne.
 • Portem a terme el procés d’avaluació psicopedagògica d’un alumne o grup d’alumnes, i escau, en col•laboració amb l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP).
 • Col•laborem en l’elaboració, implementació, avaluació i actualització del projecte educatiu en relació amb l’orientació educativa i amb les mesures destinades a facilitar l’accés a l’aprenentatge i la participació de tots els alumnes.
 • Col•laborem en la coordinació i la planificació de l’orientació educativa del centre pel que fa al procés d’acollida, les accions pedagògiques compartides entre etapes i ensenyaments, l’acció tutorial i l’orientació acadèmica i professional.
 • Coordinem i planifiquem amb els professionals i serveis de la xarxa de suport a l’educació inclusiva, en especial amb el o la professional de l’equip d’assessorament psicopedagògic, de les actuacions i els recursos per al seguiment i avaluació dels alumnes vinculats a aquests serveis.

NOTÍCIES DEL DEPARTAMENT

4t MAP a la Fassina

4t MAP a la Fassina

Dilluns 17 els alumnes de 4t MAP van assistir a l'avaluació trimestral al Servei d'Educació i Formació La Fassina. Cada alumne va presentar el producte qua havia realitzat durant les pràctiques formatives a les empreses respectives. 

Secured By miniOrange