CFGM Cures auxiliars d’infermeria

 

 

Preinscripció i Matrícula CFGM CURES AUXILIARS D’INFERMERIA Curs 2018-19

Està previst fer la preinscripció del curs 2018-19 del 16 al 24 de maig, encara no s’ha publicat el calendari oficial. Actualitzarem les dades tant bon punt tinguem la informació. Podeu fer una ullada de com va funcionar el procés de l’any anterior aquí sota:

Preinscripció i Matrícula CFGM CURES AUXILIARS D’INFERMERIA Curs 2017-18

Clica aquí: per veure el Calendari de preinscripció i matriculació de CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria per a realitzar els tràmits dins els terminis corresponents.

Clica aquí per la Cita prèvia: per presentar la sol·licitud de preinscripció o la realització de la matrícula cal sol·licitar dia i hora a través de l’aplicatiu.

Documents Preinscripció:

Han de formalitzar la preinscripció els pares o tutors legals de l’alumne/a (en cas contrari, pot presentar la documentació una persona autoritzada mitjançant un escrit junt amb els DNI / NIE corresponents).

Sol·licitud telemàtica

    (no disponible fins l’inici del període de preinscripció). S’ha d’imprimir el pdf, signar i presentar al centre escollit en primera opció.

– Certificat d’inscripció al Registre (RALC), l’entrega el centre de procedència. Sempre que s’hagi cursat algun ensenyament a partir del curs 2015-16.

– Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a vigent (ha de constar l’adreça actual, si no fos així s’ha de presentar un certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a).

– Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

– Original i fotocòpia del DNI o NIE dels pares o tutors vigent, dels alumnes menors d’edat.

– Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

– Documentació complementària (que cal presentar només per als criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció):

    * Original i fotocòpia de la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica per als alumnes que hagin completat l’etapa d’ESO (en el cas d’estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica).

* L’alumnat que encara cursa els estudis, ha de presentar el certificat de la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament (1r, 2n i 3r d’ESO).

* Original i fotocòpia del certificat de la qualificació de la prova d’accés als cicles de grau mitjà (si la qualificació que apareix no és numèrica, es considerarà que és un 5).

* Original i fotocòpia del certificat de superació del curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.

* Els alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys en l’any actual, còpia impresa de la consulta dels resultats a través de la web corresponent. En el moment de la matrícula cal presentar l’original i la fotocòpia del certificat de superació de la prova.

* Original i fotocòpia del certificat amb la qualificació mitjana del curs d’orientació universitària (COU) o el batxillerat unificat polivalent (BUP), o un títol de tècnic auxiliar (FP1), o un títol de tècnic especialista (FP2). En cas de tindre nota qualitativa, la nota mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis.

* Les persones que siguin exemptes de la prova d’accés a aquests ensenyaments per haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys, ho han d’acreditar amb l’original i la fotocòpia del certificat de superació d’aquesta prova.

* L’alumnat procedent d’estudis estrangers ha de presentar l’original i la fotocòpia de la credencial d’homologació on hi consti la qualificació mitjana corresponent. Si no hi consta aquesta qualificació mitjana, la persona interessada pot demanar-ne el càlcul a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Si la persona interessada no aporta la qualificació o està pendent de la resolució d’homologació, es considerarà que és un 5.

* Altre documentació que es consideri oportuna.

—> Consulta els resultats online: clica aquí. (disponible segons les dates de publicació dels diferents llistats)

Documents Matrícula:

Han de formalitzar la matrícula els interessats, o els pares o tutors legals de l’alumne/a menor d’edat (en cas contrari, pot presentar la documentació una persona autoritzada mitjançant un escrit junt amb els DNI / NIE corresponents).

En cas de no formalitzar la matrícula dins el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada.

    – 2 fotografies mida carnet amb el nom i cognoms per darrere.

– Original i fotocòpia del DNI / NIE RENOVAT amb l’adreça nova (si no es va presentar amb la sol·licitud).

– Original i fotocòpia del certificat de qualificacions definitives de l’ESO, del certificat de qualificació de la prova d’accés a grau mitjà o a la universitat per majors de 25 anys, credencial d’homologació/convalidació d’estudis estrangers (sempre que no s’hagi pogut presentar en el període de preinscripció). En el cas d’estar pendent de les avaluacions de setembre, no se’ls manté la plaça assignada.

– Fitxa de dades personals degudament emplenada i signada pels pares o tutors legals (document no disponible en aquests moments).

– Resguard de pagament de Banc Sabadell amb: nom, cognoms i curs de l’alumne/a (instruccions no disponibles en aquests moments).


Els possibles canvis durant el període de preinscripció i matrícula estaran actualitzats a la pàgina web Estudiar a Catalunya: clica aquí.


* Per a realitzar les sol·licituds (d’exempció FCT, convalidació de crèdits, semipresencialitat o matrícula parcial) cal presentar la sol·licitud amb els originals i fotocòpies de la documentació que determina la sol·licitud corresponent:

Sol·licitud d’exempció de formació pràctica

Sol·licitud de convalidació de crèdits per validació d’experiència laboral

Sol·licitud de semipresencialitat

Sol·licitud de matrícula parcial

Sol·licitud de renúncia a la matrícula de determinats crèdits

Sol·licitud de convalidació singular de crèdits o unitats formatives